Polityka prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Mardom Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem Lipniki Stare 27, 06-100 Pułtusk.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Polityka informacyjna dla Klientów Mardom Pro sp. z o.o. sp. k.

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE dalej jako „RODO”) osób występujących w roli:
• klientów będących stronami zawieranych umów z Mardom Pro sp. z o.o. sp.k. (konsumenci, osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego),
• osób reprezentujących klientów instytucjonalnych Mardom Pro sp. z o.o. sp.k.,
• osób wskazanych przez klientów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów realizowanych z Mardom Pro sp. z o.o. sp.k.
jest Mardom Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Lipniki Stare 27, 06-100 Pułtusk (dalej jako „Spółka”).

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iodo@mardom.com.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych MARDOM PRO.”.
1. Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) rozpatrywania żądań z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
f) przyjmowania, rozpatrywania i obsługi zapytań innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Spółki (zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej oraz telefonicznie), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod warunkiem udzielenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
l) komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących pod warunkiem udzielenia zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2. Dane osobowe mogą być ujawniane do następujących podmiotów:
• podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego),
• kancelarii prawnych obsługujących Spółkę, a także podmiotów świadczących usługi windykacyjne,
• podmiotów z Grupy MARDOM,
• podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Spółki.
3. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji zawartych umów (w tym umów sprzedaży) a ponadto:
a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpiła Spółka lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółkę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 2 lata,
f) w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
g) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – do momentu wycofania zgody na realizację tego celu lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
h) w celu komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących – do momentu wycofania zgody na realizację tego celu lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
5. Spółka zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
7. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Spółki, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie.
8. W przypadku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
9. Podanie danych osobowych w celach:
a) realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub brakiem możliwości należytego jej wykonania,
b) rozpatrywania reklamacji, rozpatrywania żądań z tytułu rękojmi, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia przez Spółkę ewentualnej reklamacji lub dochodzenia roszczeń,
c) w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych przepisów prawa,
d) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
10. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.